Cartea SOBARULUI si COSARULUI

 

  TITLU: Cartea SOBARULUI ȘI COȘARULUI
  EDITURA: Tehnică - București 1968
  AUTORI: Arh. V. Hopu, GH. Moian
  REDACTOR: Traian Codreanu
  TEHNOREDACTOR: Nicolae Șerbănescu
  COPERTA: Constantin Guluță

  Dat la cules: 22.07.1968. Bun de tipar: 26.11.1968. Apărut: 1968. Tiraj: 3500+140 ex. Broșate. Hârtie: pentru tipar înalt tip B de 63 g/m². Format: 610x860/16. Coli editoriale: 13, 14. Coli de tipar: 13, 50. A.: 14423/1968. C.Z. pentru bibliotecile mari: 697.2. C.Z. pentru bibliotecile mici: 697.
  Tiparul executat sub comanda nr. 257, la întreprinderea Poligrafică "Crișana" Oradea, str. Moscovei nr. 5.

  Lucrarea conține datele necesare privind executarea și întreținerea sobelor de teracotă și de zid, precum și cele privind întreținerea coșurilor de fum ale clădirilor de locuințe și ale întreprinderilor industriale.
  În legătură cu problemele principale, în lucrare se dau noțiuni strict necesare a fi cunoscute de sobari și coșari, cum sânt noțiunile de termotehnică (de procedură și de propagare a căldurii, de măsurare a căldurii, de dilatare a corpurilor etc.), noțiunile despre combustibili cu caracteristicile lor și cele privind materialele de construcție a sobelor.
  De asemenea, în lucrare se dau noțiuni generale de pază contra incendiilor, de igienă a muncii și de protecție și securitate a muncii la lucrările ce le execută sobari și coșari.
  Lucrarea se adresează atât muncitorilor care se califică în meseriile de sobari și coșari, cât și muncitorilor calificați în aceste meserii, pentru ridicarea nivelului lor profesional.

PREFAȚĂ

  În patria noastră, pe linia preocupărilor susținute pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, a dezvoltării așezămintelor de cultură, a intensificării măsurilor de ocrotire a sănătății și prevederilor sociale, construcția de locuințe și de clădiri social-culturale cunoaște o amploare nemaiîntâlnită.
  O mare parte dintre aceste clădiri sânt dotate cu sobe. Astfel, din cercetarea datelor statistice rezultă că, de exemplu, în construcția de locuințe, dintre cele aproape 900.000 apartamente realizate în perioada 1960-1966, sânt încălzite cu sobe circa 68%, acestea reprezentând locuințele nou construite la sate și cele individuala realizate la orașe.
  Dintre locuințele ce se vor realiza în continuare, din fondurile statului, ca și dintre cele particulare la sate și orașe, pe linia trasata de Directivele celui de al IX- lea Congres al P.C.R., în perioada 1966-1970, un număr important vor fi încălzite cu sobe.
  Marele volum al lucrărilor de sobe necesare și timpul scurt de realizare a acestora, precum și volumul mare al lucrărilor de întreținere a sobelor și coșurilor impun utilizarea unui număr important de muncitori sobari și coșari, de calificare corespunzătoare.
  Lucrarea de față se situează pe linia acestui deziderat și totodată urmărește să completeze parțial lipsa de material documentar ce există în prezent în literatura noastră tehnică de specialitate, în domeniul executării și întreținerii sobelor, ca și în acela al întreținerii coșurilor de fum.
  Odată cu noțiunile practice privind lucrările de specialitate, în lucrare sânt tratate de asemenea bazele teoretice privitoare la dimensionarea sobelor și a coșurilor de fum, la tehnologia fabricației materialelor de specialitate, la organizarea științifică a muncii, la măsurile de protecție și de tehnică a securității muncii și de pază contra incendiilor.
  Prin dezvoltarea materialului din cuprins s-a urmărit permanent ca lucrarea de față să fie de un real folos constructorilor în munca lor de fiecare zi.
  Cu această ocazie se aduce mulțumiri tovarășilor maiștri sobari Pop Iosif și Tănase Marian care, prin sugestiile date, au ținut să mărească interesul cititorilor pentru această lucrare.
  Cartea se adresează celor care se califică în meseriile de sobari și coșari, precum și personalului tehnic din domeniul execuției construcțiilor.


Cartea Sobarului Și Coșarului by Andrei Dumitru Bran

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *